ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
14.09.2011 № 1059 ( z1169-11 )

Додаток 2
до Положення про спеціалізовану вчену раду

ПЕРЕЛІК
документів, які подає до спеціалізованої вченої ради
здобувач наукового ступеня

1. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).

3. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 N 343 ( z0484-95), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за N 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника
кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).

4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники). У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої
МОНмолодьспортом (2 примірники). Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).

5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 N 309 ( 309-99-п ).

6. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.

7. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2 примірники) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук). У разі якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріальнозасвідчений (для іноземців).

8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завідувачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу, як правило, доктором наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук). Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

9. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред'являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

До документів додаються:

- дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського НАН України, до бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;

- автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);

- монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря; автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

- примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

- чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу, в якому діє спеціалізована вчена рада (2 картки). На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказуються прізвище, ім'я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;

- компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім'я файла - aref.doc (2 примірники);

- компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім'я файла - dis.doc (2 примірники).

При оформленні документів іноземця його повне ім'я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

Поставнова КМУ "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника" від 24.07.2013 № 567

Наказ МОНмолодьспорт України "Положення про спеціалізовану вчену раду" від 14.09.2011 № 1059

Наказ МОН України "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів" від 14.07.2015 № 758

Наказ МОНмолодьспорт України "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" від 17.10.2012 № 1112

Перелік наукових фахових видань України (галузь - економічні науки) (із змінами і доповненнями станом на 13.07.2015)

Перелік електронних наукових фахових видань України (галузь - економічні науки) (із змінами і доповненнями станом на 13.07.2015)
 

Бюлетень ВАК України, № 9-10, 2011

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ

(розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата наук готується у вигляді спеціально підготовленої наукової праці на правах рукопису у твердому переплетенні. Якщо захищається дисертація у вигляді опублікованої монографії, то ця монографія повинна відповідати вимогам до дисертації.

Назва дисертації повинна бути лаконічною, без скорочень, відповідати обраній науковій спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (завдання), вказувати мету і предмет дослідження та його завершеність.

У дисертації необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати бездоказових тверджень і тавтології.

При написанні дисертації здобувач повинен обов’язково робити посилання на публікації інших авторів.

2. СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦІЇ

Структура дисертації повинна мати такі структурні елементи:

-     титульний аркуш;

-     зміст;

-     перелік умовних позначень (за необхідності);

-     основну частину: вступ, розділи, висновки;

-     список використаних джерел;

-     додатки (за необхідності).

Кожний структурний елемент починається з нової сторінки.

3. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

3.1. Титульний аркуш

Титульний аркуш дисертації оформлюється за встановленою формою.

3.2. Зміст

Зміст повинен містити назви структурних елементів, заголовки (за їх наявності) із зазначенням нумерації та номери їх початкових сторінок.

3.3. Перелік умовних позначень

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів подається (за необхідності) у вигляді окремого списку.

Терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше, які повторюються не більше двох разів, до переліку не вносяться, а розшифровка таких, що внесені до переліку, наводиться у тексті при їх першому згадуванні.

3.4. Основна частина 

У вступі подається загальна характеристика дисертації в такій послідовності:

-     актуальність теми;

-     зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами;

-     мета і задачі дослідження;

-     методи дослідження;

-     наукова новизна одержаних результатів;

-     практичне значення одержаних результатів;

-     особистий внесок здобувача;

-     апробація результатів дисертації;

-     публікації. 

Актуальність теми.

Актуальність теми та доцільність даного дослідження для розвитку галузі науки “Національна безпека” обґрунтовують шляхом критичного аналізу та порівняння з вже відомими розв’язаннями проблеми. Висвітлення актуальності повинно бути небагатослівним, визначати сутність наукової проблеми (завдання). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Вказується, в рамках якої науково-дослідної роботи НІСД виконується дисертаційне дослідження із зазначенням номеру державної реєстрації науково-дослідної роботи. 

Мета і задачі дослідження.

Формулюється мета роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як “Дослідження...”, “Вивчення...”, тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Мета повинна бути сформульована таким чином, щоб указувати на об’єкт і предмет дослідження.

Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для дослідження.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.

Об ’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дисертанта, оскільки предмет дослідження визначає тему (назву) дисертаційної роботи. 

Методи дослідження.

Перераховують використані наукові методи та змістовно визначають, що саме досліджувалось кожним методом. Вибір методів дослідження повинен забезпечити достовірність отриманих результатів і висновків.

Наукова новизна одержаних результатів.

Викладаються аргументовано, коротко та чітко наукові положення, які виносяться на захист, зазначаючи відмінність одержаних результатів від відомих раніше та ступінь новизни одержаних результатів (вперше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток).

Практичне значення одержаних результатів.

Надаються відомості про використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію про ступінь їх готовності до використання або масштабів використання.

Відомості про впровадження результатів досліджень необхідно подавати із зазначенням найменувань організацій, в яких здійснено впровадження, форм реалізації та реквізитів відповідних документів.

Особистий внесок здобувача.

Зазначається конкретний особистий внесок здобувача в опубліковані зі співавторами наукові праці, в яких наведені ідеї та результати розробок, що використанні в дисертації із зазначенням найменувань організацій, в яких вони проводилися. 

Апробація результатів дисертації.

Зазначається, на яких наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, школах оприлюднено результати досліджень, викладені у дисертації. 

Публікації.

Вказується кількість наукових праць, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації, а також кількість праць, які додатково відображають наукові результати дисертації.

Структура та обсяг дисертації.

Перераховують усі структурні елементи дисертаційної роботи з обов’язковим зазначенням повного (усього) обсягу дисертації та обсягу основного тексту (загального обсягу дисертації). Вказують загальну кількість додатків, рисунків, таблиць, кількість найменувань у списку використаних джерел.

Розділи дисертації

Розділи дисертації, як правило, включають у себе підрозділи (нумерація складається з двох чисел, відокремлених крапкою), пункти (нумерація - з трьох чисел), підпункти (нумерація - з чотирьох чисел).

У кінці кожного підрозділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів.

У першому розділі здобувач окреслює основні етапи наукової думки за розв’язуваною проблемою (завданням). Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, здобувач окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, здобувач повинен вирізнити ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми (завдання). Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини дисертації.

У другому розділі обґрунтовується вибір напряму досліджень, викладається загальна методика проведення дисертаційного дослідження, наводяться методи вирішення задач та їх порівняльні оцінки. Описуються основні тенденції, закономірності, методи розрахунків, гіпотези, що розглядаються, принципи дії і характеристики використаних програм та/або апаратних засобів, лабораторних та/або інструментальних методів і методик, оцінки похибок вимірювань та ін.

У наступних розділах описується хід дослідження, умови та основні етапи експериментів, з вичерпною повнотою викладаються результати власних досліджень здобувача, як вони одержані, та в чому полягає їх новизна. Здобувач повинен дати оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів) та порівняти одержані результати з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних дослідників, обґрунтувати необхідність додаткових досліджень.

Висновки

У висновках викладаються здобуті у дисертації найбільш важливі наукові та практичні результати, які сприяли розв’язанню наукової проблеми (завдання). У висновках необхідно наголосити на кількісних показниках одержаних результатів та обґрунтуванні достовірності результатів. Далі формулюються рекомендації щодо наукового та практичного використання одержаних результатів

3.5. Список використаних джерел

Список використаних джерел формується одним із таких способів:

-        у порядку появи посилань у тексті;

-        в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

-        у хронологічному порядку.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи, міжнародних і державного стандартів з обов’язковим наведенням назв праць. Зокрема потрібну інформацію можна одержати із таких міждержавних і державних стандартів:

-        ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)”;

-        ДСТУ 3582-97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”;

-        ДСТУ 6095:2009 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікації (ГОСТ 7.88-2003, MOD)”;

-        ДСТУ 7093:2009 “Системи стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами”;

-        ГОСТ 7.12-93 “СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”;

-        ГОСТ 7.11-78 “СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании”.

3.6. Додатки

До додатків включається допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дисертації:

-       проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;

-       таблиці допоміжних цифрових даних;

-       протоколи й акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту;

-       інструкції та методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач за допомогою електронно-обчислювальних засобів, які розроблені у процесі виконання дисертаційної роботи;

-       ілюстрації допоміжного характеру.

Додатки можуть бути надані у вигляді окремої частини (том, книга). Обсяг додатків не повинен перевищувати обсягу дисертації)

4. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ

Обсяг

Обсяг основного тексту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук має становити 11-13 авторських аркушів (для суспільних і гуманітарних наук - 15-17 авторських аркушів). Обсяг основного тексту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук має становити 4,5-7 авторських аркушів (для суспільних і гуманітарних наук - 6,5-9 авторських аркушів).

До загального обсягу дисертації, визначеного Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та ілюстрації, які повністю займають площу сторінки.

Обсяг 11-13 авторських аркушів для докторської дисертації відповідає 264-312 сторінкам, обсяг 15-17 авторських аркушів - 360-408 сторінкам формату А4.

Обсяг 4,5-7 авторських аркушів для кандидатської дисертації відповідає 108-168 сторінкам, обсяг 6,5-9 авторських аркушів - 156-216 сторінкам формату А4.

Інтервал Дисертацію друкують машинописним способом або за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через два міжрядкових інтервали. Для оформлення дисертацій використовуються звичайні (не портативні) друкарські машини при друкуванні через 2 інтервали (що відповідають міжрядковому інтервалу 1,5 см) на папері формату А4 або комп’ютери з використанням шрифтів текстового редактора Wordз полуторним міжрядковим інтервалом.
Шрифт Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. При друкуванні на портативному комп’ютері використовується шрифт TimesNewRomanтекстового редактора Wordрозміром (кеглем) 14 пт.
Береги Текст дисертації необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - не менше 20-25 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 20 мм.
Кількість рядків на сторінці До тридцяти рядків на сторінці.

 5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АВТОРЕФЕРАТУ ДИСЕРТАЦІЇ

5.1. Загальні вимоги до автореферату

Призначення автореферату - ознайомлення наукових працівників з основними ідеями та висновками дисертації, внеском здобувача у розробку та вирішення наукової проблеми (завдання), з результатами досліджень та структурою дисертаційного дослідження. Автореферат має грунтовно розкривати зміст дисертації, в ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також інформації, якої немає в дисертації.

5.2. Структура автореферату

Структурно автореферат складається із

-      загальної характеристики роботи;

-      основного змісту роботи;

-      висновків,

-      списку опублікованих праць за темою дисертації;

-      анотацій. 

Загальна характеристика роботи повинна містити елементи вступу дисертації, а також інформацію щодо структури дисертації (наявність вступу, певної кількості розділів, додатків), повного обсягу дисертації в сторінках, а також обсягу, що займають ілюстрації, таблиці, додатки (із зазначенням їх кількості), список використаних джерел (із зазначенням кількості найменувань)). 

Основний зміст автореферату повинен містити стисло викладений зміст дисертації за розділами.

Основний зміст повинен відображати:

-      огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень;

-      виклад загальної методики й основних методів досліджень;

-      експериментальну частину і методику досліджень;

-      відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

-      аналіз і узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури здобувач окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, здобувач повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми.

У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напряму досліджень, наводять методи вирішення завдань і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення дисертацій. В теоретичних роботах розкривають методи розрахунків, гіпотези, що розглядають, в експериментальних - принципи дії і характеристики розробленої апаратури, оцінки похибок вимірювання.

У наступних розділах з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розроблення проблеми. Здобувач повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором. 

Висновки повинні збігатись із загальними висновками дисертації.

Висновки складає стисла інформація про підсумки виконаної роботи. Вони починаються з формулювання наукової проблеми, за вирішення якої дисертант претендує на присудження наукового ступеня.

Сформульоване наукове завдання або проблема вельми тісно пов’язується з назвою дисертації, метою роботи й основними науковими положеннями, що захищаються в дисертації. Це ніби наукова “формула”, згусток отриманої наукової новизни. Зазвичай формулювання починається так:  “У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляються в...”. Далі треба вказати, якою саме є наукова проблема, як вона вирішена і для чого в кінцевому розумінні (прикладному плані) вона призначена.

Після формулювання вирішеної наукової проблеми у висновках викладають головні наукові та практичні результати роботи. Вони тісно пов’язані з науковими і прикладними положеннями, викладеними в загальній характеристиці роботи.

Кожен науковий і прикладний висновок роботи треба формулювати чітко і конкретно (однозначно). Формулювання віддзеркалює суть і новизну зробленого. Але тут не можна доходити до рівня анотації. Наукові висновки подають звичайно ширше, ніж формулювання наукових положень, які захищають.

Прикладні (практичні) висновки повинні містити принцип або основу використання того чи іншого результату.

У висновках викладають найважливіші наукові та практичні результати, одержані в дисертації, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми, її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої в дисертації наукової проблеми, їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв’язаннями.

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання).

5.3. Список опублікованих праць за темою дисертації

Список опублікованих праць за темою дисертації подається відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням прізвищ усіх співавторів. Праці розташовуються у такому порядку:

-       наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації;

-       опубліковані праці апробаційного характеру;

-       опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати дисертації.

5.4. Анотації

Анотація українською, російською й англійською мовами повинна містити інформацію про зміст та результати дисертаційної роботи. Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів. Необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів і символів.

При підготовці анотації вказуються: прізвище та ініціали здобувача; назва дисертації; вид дисертації (на правах рукопису, монографія) і науковий ступінь, на який претендує здобувач; спеціальність (шифр і назва); найменування установи, де відбудеться захист; місто, рік; зміст анотації.

Наприклад: Загривенко В.Б. Роль парламентських партій у формуванні політики національної безпеки України. - На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 21.01.01 - основи національної безпеки держави (політичні науки). - Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, 2011.

Зміст анотації

Наприкінці кожної анотації наводяться ключові словавідповідною мовою. Сукупність ключових слів повинна відображати поза контекстом основний зміст наукової праці. Кількість ключових слів становить від п’яти до п’ятнадцяти. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому.

На вибір здобувача анотація англійською чи російською мовою повинна бути розгорнутою інформацією, обсягом 2 сторінки машинописного тексту (до п ’яти тисяч друкованих знаків), про зміст і результати дисертаційної роботи, а дві інші - обсягом до 0,5 сторінки машинописного тексту (до 1200 друкованих знаків) - ідентичного змісту інформація про основні ідеї та висновки дисертації).

5.5. Правила оформлення автореферату дисертації

Автореферат оформляється відповідно до державних стандартів України.

Структурні частини автореферату не нумеруються, їх назви друкують великими літерами.

Сторінки автореферату нумеруються, починаючи з першої сторінки, де міститься загальна характеристика роботи. Номери сторінок проставляються арабськими цифрами у центрі верхнього поля.

На сторінці 3 обкладинки автореферату повинні бути вказані вихідні відомості відповідно до державних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Автореферат дисертації видається друкарським способом у вигляді брошури тиражем не менше 100 примірників.

Текст друкується на обох сторінках аркуша формату А 5 (148х210 мм).

6. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ОФОРМЛЕННЯ АВТОРЕФЕРАТУ ДИСЕРТАЦІЇ

обсяг

За обсягом автореферат не може бути меншим 1,3 авторського аркуша, а також перевищувати 1,9 авторського аркуша для докторської та, відповідно, не менше ніж 0,7 авторського аркуша та не перевищувати 0,9 авторського аркуша для кандидатської дисертації.

До обсягу автореферату не входять обкладинка автореферату, список опублікованих автором праць, анотації.

Обсяг 1,3-1,9 авторського аркуша для докторської дисертації відповідає 34-36 сторінкам формату А4.

Обсяг 0,7-0,9 авторського аркуша для кандидатської дисертації відповідає 18-20 сторінкам формату А4.

інтервал Одинарний міжрядковий інтервал.
шрифт Автореферат друкується з використанням шрифтів текстового редактора Wordрозміру 14 пт.
поля Верхнє, ліве і нижнє - 20 мм, праве - 10 мм.

 

 Спеціалізована вчена рада Д 64.089.01 у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова за період з жовтня 2010 року по квітень 2021 року провела 108 засідань, на яких здійснено захист:

- 13 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук,

- 95 дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата екомічних наук, в т.ч.:

№ з/п ПІБ здобувача Спеціальність Науковий ступінь Дата захисту Тема дисертації Електронні версії
У 2021 році
109   Карпушенко Марія Юріївна   21.04.02 доктор 30.09.2021   Безпекоорієнтований механізм інтегрованої оцінки інвестиційного потенціалу суб'єктів господарювання  

Автореферат

Дисертація

(1 2 3 4 5)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

(1 2)

Відгук 3-го опонента

 108    Мураєв Євгеній Володимирович    08.00.05  кандидат  28.04.2021   Організаційно-інформаційне забезпечення розробки стратегії розумних міст України в умовах цифрової економіки  

Автореферат

Дисертація

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

107   Овчелупова Ольга Миколаївна   21.04.02 кандидат 27.04.2021   Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника в системі фінансово-економічної безпеки комерційних банків  

Автореферат

Дисертація

(1 2 3 4 5)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

106   Хандогіна Ольга Вадимівна   08.00.05 кандидат 21.04.2021   Теоретико-методичні підходи до функціонування і розвитку системи управління твердими побутовими відходами в регіонах України  

Автореферат

Дисертація

(1 2 3 4 5 6 7)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

 105    Краївська Інна Анатоліївна    21.04.02  кандидат  21.04.2021    Моніторинг економічної безпеки підприємств та установ соціальної інфраструктури в системі національної безпеки держави  

 Автореферат

Дисертація

(1 2 3 4)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

 104    Савенко Ксенія Сергіївна    21.04.02  доктор  20.04.2021    Економічна безпека споживачів житлово-комунальних послуг: теорія, методологія, практика  

Автореферат

Дисертація

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

Відгук 3-го опонента

 

У 2020 році
103   Зеленський Сергій Володимирович   08.00.05 кандидат 19.10.2020   Організаційно-економічне забезпечення формування стратегії соціально-економічного розвитку міст України  

Автореферат

Дисертація

(1 2 3 4 5 6)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

У 2019 році

102   Белявцева Вікторія Володимирівна   08.00.05 доктор 20.12.2019   Методологія та інструментарій управління інноваційним розвитком регіону  

Автореферат

Дисертація

(1 2 3 4 5 6 7 8)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

Відгук 3-го опонента

101   Сінческул Ірина Леонідівна   08.00.04 кандидат 19.12.2019   Управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами комунальних теплопостачальних підприємств  

Автореферат

Дисертація

(1 2 3 4)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

100   Конопліна Олена Олександрівна   08.00.04 кандидат 19.12.2019   Стратегічний моніторинг ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення за групами зацікавлених осіб  

Автореферат

Дисертація

(1 2 3 4)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

99   Родченко Світлана Сегіївна   21.04.02 кандидат 18.12.2019   Вартісно-орієнтована стратегія забезпечення фінансової безпеки комерційних банків  

Автореферат

Дисертація

(1 2 3 4)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

98   Азарова Тетяна Володимирівна   21.04.02 кандидат 18.12.2019   Вартісно-орієнтований підхід до управління економічною безпекою підприємств будівельної галузі  

Автореферат

Дисертація

(1 2 3 4 5 6)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

97   Мозговий Євген Валерійович   08.00.04 кандидат 11.07.2019   Теоретико-методичні основи стимулюючого тарифного регулювання теплоенергетичних підприємств   Автореферат

Дисертація

(1 2 3)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

96   Філатова Ірина Олександрівна   21.04.02 кандидат 10.07.2019   Інформаційно-аналітичне забезпечення клієнто-орієнтованого управління в системі корпоративної безпеки підприємств будівельної галузі   Автореферат

Дисертація

(1 2 3)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

95   Щербина Андрій Анатолійович   08.00.04 кандидат 10.07.2019   Балансова модель розвитку ринку житлово-комунальних послуг з урахуванням платоспроможності споживачів   Автореферат

Дисертація

(1 2 3 4 5 6)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

94   Аль Жаммаль Жорж   21.04.02 кандидат 09.07.2019   Стратегія мінімізації корупційних ризиків в системі забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання   Автореферат

Дисертація

(1 2 3)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

93   Солодовнік Олеся Олександрівна   21.04.02 доктор 09.07.2019   Фінансово-економічна безпека публічно-приватного партнерства: стратегія захисту інтересів сторін   Автореферат

Дисертація

(1 2 3 4 5 6)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

Відгук 3-го опонента

92   Хайло Яна Миколаївна   08.00.04 кандидат 25.04.2019   Формування інноваційних механізмів управління ресурсозбереженням на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства   Автореферат

Дисертація

(1 2 3 4 5 6)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

    Курганська Марина Костянтинівна    08.00.04  кандидат  25.04.2019   Теоретико-методичні основи антикризового управління діяльністю будівельного комплексу регіону   Автореферат

Дисертація

(1 2 3 )

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

У 2018 році
90   Івченко Євген Анатолійович   21.04.02 доктор 08.12.18   Теоретико-методологічні засади трансформацій системи економічної безпеки підприємства  

Автореферат

89   Гой Василь Васильович   08.00.04 кандидат 07.12.18   Інформаційно-аналітичне забезпечення антикризового управління корпоративними підприємствами  

Автореферат

88   Водовозов Євгеній Наумович   08.00.04 кандидат 07.12.18   Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємств міського електричного транспорту  

Автореферат

87   Лук’янов Віктор Іванович   08.00.05 кандидат 01.11.2018   Організаційно-економічні основи забезпечення розвитку житлово-комунального господарства регіону   Автореферат
86   Пересипкін Михайло Миколайович   21.04.02 кандидат 14.07.2018   Кадрове забезпечення системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності України в умовах євроінтеграції   Автореферат
85   Писаревський Микола Ілліч   21.04.02 кандидат 14.07.2018   Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування щодо протидії рейдерству   Автореферат
84   Селезньова Ольга Олександрівна   08.00.04 доктор 13.07.2018   Теоретико-методологічні основи управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств   Автореферат
83   Тарадай Володимир Наумович   08.00.05 кандидат 06.03.2018   Організаційно-економічні засади управління ресурсами розвитку промисловості регіону   Автореферат
82   Вороніна Олена Олегівна   08.00.05 кандидат 06.03.2018   Організаційно-економічні засади розвитку регiональної системи медичного страхування   Автореферат
81   Рибак Ганна Іванівна   08.00.05 кандидат 05.03.2018   Соціально-економічні засади підвищення якості життя населення регіонів України   Автореферат
У 2017 році
80   Гайденко Сергій Миколайович   08.00.04 кандидат 08.12.2017   Формування та реалізація стратегій розвитку підприємств житлово-комунального господарства   Автореферат
 79   Палант Олексій Юрійович   08.00.04 доктор 08.12.2017   Теоретико-методологічні засади управління системною модернізацією підприємств міського електричного транспорту   Автореферат
78   Гнатенко Марина Костянтинівна   08.00.05 кандидат 07.12.2017   Організаційно-економічні засади розвитку інноваційної діяльності регіону   Автореферат
77   Аванесова Ніна Едуардівна   21.02.04 доктор 15.09.17   Економічна безпека підприємств оборонно-промислового комплексу України в системі національної безпеки держави   Автореферат
76   Чжан Хаоюй   21.02.04 кандидат 08.07.17   Забезпечення кадрової безпеки підприємств промисловості в умовах конфліктного середовища   Автореферат
75   Мохаммад Кхир Фалах Щ Алькайдех   08.00.04 кандидат 07.07.17   Регламентація трудових процесів на будівельних підприємствах   Автореферат
74   Докуніна Катерина Ігорівна   08.00.04 кандидат 07.07.17   Формування економічного механізму енергозбереження на підприємствах комунального господарства   Автореферат
У 2016 році
73   Чудопал Анна Іванівна   08.00.04 кандидат 08.10.16   Оцінка ринкової вартості акціонерних товариств будівельної галузі із використанням інструментів порівняльного підходу  

Автореферат

2   Чех Наталія Олександрівна   21.04.02 кандидат 08.10.16   Управління власним капіталом як складова забезпечення корпоративної безпеки акціонерних товариств  

Автореферат

71   Новіков Дмитро Антонович   08.00.05 кандидат 07.10.16   Теоретико-методичне забезпечення управління трудовим потенціалом промисловості регіонів України  

Автореферат

0   Шаповаленко Денис Олександрович   08.00.05 кандидат 07.10.16   Соціально-економічний механізм комплексного розвитку житлово-комунального господарства регіону  

Автореферат

69   Покуца Ілля Володимирович   08.00.04 кандидат 06.10.16   Організаційно-економічний механізм відтворення основних виробничих засобів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства  

Автореферат

68 Абасс К. Джауд 08.00.04 кандидат 18.06.16 Організаційно-економічний механізм управління ресурсним потенціалом будівельних підприємств

Автореферат

67   Грицьков Євгеній Володимирович   08.00.04 кандидат 18.06.16   Організаційно-економічне забезпечення управління інтелектуальним капіталом на будівельних підприємствах  

Автореферат

66   Угоднікова Олена Ігорівна   08.00.04 кандидат 17.06.16   Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки потенціалу розвитку підприємств будівельної галузі  

Автореферат

65   Чередниченко Анастасія Олександрівна   21.04.02 кандидат 24.03.16   Організаційно-економічне забезпечення управління інформаційною безпекою підприємств будівельної галузі  

Автореферат

У 2015 році
64   Рудаченко Ольга Олександрівна   08.00.04 кандидат 04.12.15   Попередження кризового стану підприємств житлово-комунального господарства  

Автореферат

63   Биченко Людмила Анатоліївна   08.00.04 кандидат 04.12.15   Регулювання соціально-економічного розвитку регіону з урахуванням впливу агломераційних процесів  

Автореферат

62 Юй Цзянбо 08.00.04 кандидат 18.09.15 Оцінка стану забезпечення економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі

Автореферат

61 Гавриличенко Євгенія Вікторівна 08.00.05 кандидат 18.09.15 Організаційно-економічний механізм управління узгодженістю інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону

Автореферат

60 Самойлік Марина Сергіївна 08.00.05 доктор 17.09.15 Теоретико-методологічні засади управління ресурсно-екологічною безпекою на регіональному рівні

Автореферат

59 Балог Олександр Григорович 08.00.05 кандидат 03.07.2015 Методичні засади формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіонів Автореферат
58 Бесараб Денис Андрійович 08.00.04 кандидат 06.03.2015 Формування системи вартісно-орієнтованого управління матеріальними запасами підприємств будівельної галузі

Автореферат

57 Боровик Олександр Анатолійович 08.00.04 кандидат 06.03.2015 Організаційно-економічні засади управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу Автореферат

У 2014 році

56 Мордовцев Олександр Сергійович 08.00.05 кандидат 12.12.2014 Формування системи індикативного планування соціально-економічного розвитку регіону  Автореферат
55 Лук’яненко Олена Ігорівна 08.00.05 кандидат 12.12.2014 Формування механізму забезпечення сталого економічного розвитку регіону  Автореферат
54 Аніпко Людмила Володимирівна 21.04.02 кандидат 07.10.2014 Фінансові інструменти забезпечення економічної безпеки вищих воєнних навчальних закладів при підготовці офіцерів  Автореферат
53 Комеліна Анна Андріївна 08.00.05 кандидат 07.10.2014 Механізм комерціалізації інноваційних технологій на регіональному рівні  Автореферат
52 Величко Катерина Юріївна 08.00.04 кандидат  04.07.2014 Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм інтеграції будівельних підприємств в процесі реорганізації  Автореферат
51 Шаповал Галина Миколаївна 08.00.04 кандидат  03.07.2014 Вартісно-орієнтоване управління оборотними активами корпоративних підприємств будівельної галузі  Автореферат
50 Жовтяк Ганна Анатоліївна 08.00.05 кандидат  03.07.2014 Транспортна інфраструктура в забезпеченні інтеграційних зв’язків соціально-економічного розвитку регіону  Автореферат
49 Карпова Крістіна Вікторівна 21.04.02 кандидат  02.07.2014 Організація системи економічної безпеки вищих навчальних закладів приватної форми власності  Автореферат
48 Серьогіна Дар’я Олександрівна 08.00.05 кандидат  02.07.2014 Організаційно-економічний механізм регулювання міського розвитку  Автореферат
47 Полчанінова Ірина Леонідівна 08.00.05 кандидат 24.06.2014 Управління розвитком регіонального готельного комплексу  Автореферат
46 Хомутенко Олексій Васильович 08.00.05 кандидат 24.06.2014 Економічна інформація конфліктних ситуацій як засіб регулювання управлінської діяльності регіону  Автореферат

У 2013 році

45 Владимирова Марія Сергіївна 08.00.05 кандидат 20.06.2013 Організаційно-економічний механізм управління заборгованістю в житлово-комунальному комплексі на регіональному рівні Автореферат
44 Голубовський Григорій Павлович 08.00.05 кандидат 20.06.2013 Економіко-організаційні засади управління процесами надання комунальних та індивідуальних послуг  Автореферат
43 Новак Анатолій Миколайович 08.00.04 кандидат 07.06.2013 Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу фінансово-економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі  Автореферат
42 Шевченко Еліна Юріївна 08.00.04 кандидат 06.06.2013 Організаційно-економічні засади забезпечення публічно-приватного партнерства при реалізації інфраструктурних проектів муніципального водопостачання та водовідведення  Автореферат
41 Гончарова Зоя Вікторівна 08.00.05 кандидат 20.05.2013 Організаційно-економічні методи управління житлово-комунальним господарством регіону (на прикладі Харківського регіону)  Автореферат
40 Вороніна Ольга Сергіївна 08.00.05 кандидат 20.06.2013 Удосконалення системи управління енергозбереженням в житлово-комунальному господарстві регіону  Автореферат
39 Федотова Юлія Володимирівна 08.00.05 кандидат 29.04.2013 Формування кластерних структур та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіонів  Автореферат
38 Гетало Наталія Станіславівна 08.00.04 кандидат 29.04.2013 Економічні механізми стимулювання енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства  Автореферат
37 Шевченко Вікторія Сергіївна 08.00.04 кандидат 28.03.2013 Управління персоналом в умовах інноваційної діяльності будівельного підприємства  Автореферат
36 Павленко Тетяна Юріївна 08.00.04 кандидат 28.02.2013 Стратегія формування й використання економічного потенціалу на будівельних підприємствах  Автореферат
35 Сидоренко Юлія Вікторівна 08.00.04 кандидат 28.02.2013 Організаційно-економічний механізм забезпечення стійкого розвитку підприємств  Автореферат
34 Чен Хойшен 08.00.05 кандидат 25.01.2013 Вдосконалення механізму формування раціональних параметрів інноваційних продуктивних сил промисловості в регіонах (на прикладі текстильної галузі)  Автореферат
33 Мамонов Костянтин Анатолійович 08.00.04 доктор 25.01.2013 Стейкхолдерна стратегія вартісно-орієнтованого управління капіталом бренду будівельних корпоративних підприємств  Автореферат

У 2012 році

32 Гордієнко Тетяна Володимирівна 08.00.04 кандидат 14.12.2012 Антикризовий механізм управління результативністю діяльності акціонерних товариств будівельної галузі Автореферат
31 Зубенко Анна Володимирівна 08.00.04 кандидат 14.12.2012 Вартісно-орієнтоване управління портфелем інвестиційних проектів за моделями реальних опціонів у житловому будівництві  Автореферат
30 Димченко Олена Володимирівна 08.00.04 доктор 13.12.2012 Методологічні основи управління системною модернізацією та розвитком житлово-комунальних підприємств  Автореферат
29 Шкурко Ольга Вікторівна 08.00.04 кандидат 19.10.2012 Соціально орієнтований механізм забезпечення ефективного функціонування активів житлово-експлуатаційних підприємств  Автореферат
28 Благой Віталій Валерійович 08.00.05 кандидат 19.10.2012 Вдосконалення фінансової політики інвестиційно-інноваційного процесу розвитку автомобільного пасажирського транспорту на регіональному рівні  Автореферат
27 Васильєв Анатолій Йосипович 08.00.05 доктор 21.06.2012 Реінжиніринг управління водокористуванням: економічні проблеми регіонів та механізм реалізації  Автореферат
26 Солнцева Наталія Вікторівна 08.00.04 кандидат 20.06.2012 Оцінювання та регулювання організаційної культури будівельних підприємств  Автореферат
25 Аксьонова Світлана Віталіївна 08.00.05 кандидат 20.06.2012 Регіональний розвиток землекористування на основі земельного кадастру  Автореферат
24 Божанова Вікторія Юріївна 08.00.04 доктор 20.04.2012 Теоретико-методологічні основи підвищення інвестиційної привабливості  житлового будівництва  Автореферат
23 Гриненко Володимир Володимирович 08.00.05 кандидат 19.04.2012 Удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання процесів містобудівельної діяльності органами місцевого самоврядування  Автореферат
22 Гуляк Роман Едуардович 08.00.05 кандидат 19.04.2012 Моніторинг ресурсної компоненти економічного потенціалу адміністративно-територіальних одиниць (на прикладі м. Харкова)  Автореферат

У 2011 році

21 Бондаренко Ольга Олексіївна 08.00.05 кандидат 16.12.2011 Підвищення ефективності  використання інвестицій в природоохоронних процесах на державному   і регіональному рівнях  Автореферат
20 Марченко Ольга Василівна 08.00.04 кандидат 16.12.2011 Проектне фінансування як механізм забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності будівельних підприємств  Автореферат
19 Гуріна Інеса В’ячеславівна 08.00.05 кандидат 15.12.2011 Стратегія і тактика формування полідіменсіональних систем забезпечення синергізму державного регулювання фармацевтичного ринку регіонів України  Автореферат
18 Васильєв Олексій Вікторович 08.00.05 доктор 15.12.2011 Регулювання розвитку ринкової інфраструктури регіону  Автореферат
17 Шевчук Віолетта В’ячеславівна 08.00.05 кандидат 18.11.2011 Тарифоутворення в системі управління комунальною інфраструктурою на мезорівні  Автореферат
16 Коненко Віталіна Володимирівна 08.00.05 кандидат 18.11.2011 Удосконалення ринкового механізму ціноутворення за послуги газопостачання на регіональному рівні (на прикладі Харківського регіону)  Автореферат
15 Радіонова Ольга Миколаївна 08.00.05 кандидат 17.11.2011 Зайнятість у великих містах: сучасні трансформаційні процеси та їх регулювання  Автореферат
14 Шубна Олена Василівна 08.00.05 кандидат 17.11.2011 Регіональні особливості просторової асиметрії розміщення та функціонування трудових ресурсів України  Автореферат
13 Крамаренко Руслан Михайлович 08.00.05 кандидат 21.10.2011 Полідіменсіональні підходи по формуванню інноваційного економічного механізму інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами на регіональному рівні  Автореферат
12 Палант Олексій Юрійович 08.00.05 кандидат 21.10.2011 Теоретичні і методологічні основи вдосконалення процесу інвестування і інноваційного розвитку транспортного комплексу регіону (на прикладі м. Харкова)  Автореферат
11 Косяк Антоніна Петрівна 08.00.05 кандидат 16.09.2011 Організаційно-економічний механізм відновлення міського житлового фонду регіону  Автореферат
10 Богдан Наталія Миколаївна 08.00.05 кандидат 16.09.2011 Житлово-будівельний комплекс в системі розвитку регіону  Автореферат
9 Єсіна Валерія Олександрівна 08.00.05 кандидат 30.06.2011 Розвиток інноваційного потенціалу регіонального господарського комплексу  Автореферат
8 Юрченко Ірина Андріївна 08.00.04 кандидат 30.06.2011 Організаційно-економічний механізм управління дебіторською заборгованістю за послуги теплопостачання на підприємствах комунальної теплоенергетики України  Автореферат
7 Шевчук Вероніка Юріївна 08.00.05 кандидат 15.04.2011 Організаційно-економічні засади розвитку регіонального ринку хлібозабезпечення (на прикладі Харківського регіону)  Автореферат
6 Буркун Ірина Григорівна 08.00.05 кандидат 15.04.2011 Організаційно-економічні засади функціонування регіонального ринку житлової нерухомості  Автореферат
5 Мізік Юлія Ігорівна 08.00.04 кандидат 11.02.2011 Механізм управління кризовими ситуаціями на підприємствах житлово-комунального комплексу  Автореферат

У 2010 році

4 Вень Мінмін 08.00.05 кандидат 03.12.2010 Стратегія і тактика інтенсифікації житлового будівництва як складова розвитку виробничих сил регіону  Автореферат
3 Андренко Олена Анатоліївна 08.00.05 кандидат 03.12.2010 Напрями удосконалення моніторингу соціально-економічного розвитку адміністративного району  Автореферат
2 Тофанюк Ольга Володимирівна 08.00.05 кандидат 15.10.2010 Подолання депресивності проблемних регіонів шляхом зменшення диспропорцій регіонального розвитку  Автореферат
1 Простотіна Світлана Володимирівна 08.00.05 кандидат 15.10.2010 Вимірювання диференціації доходів населення в системі регулювання соціально-економічного розвитку регіонів  Автореферат

Новини